• Мобилен: +359 883 59 66 99
  • Е-мейл: office@trabg.com
  • Работно време: 09:00-17:00
Опаковката трябва да служи, а не да пречи на съдържанието й и средата, в която се намира!

For Clients

Съдържаниe нa инвeстиционният проект

За да започнат строителни работи са необходими проекти по следните части :

част “АРХИТЕКТУРНА”
Съдържание: Проекта съдържа идейно архитектурно решение (в два варианта), както и цялостен архитектурен проект, разработен въз основа на задание от Възложителя. Идейният проект включва, също така, разработването на компютърен 3D модел на сградата, което подобрява още повече визуализацията на сградата и дава, на Възложителя, пълна представа за бъдещият обект.

част “КОНСТРУКТИВНА”
Съдържание: Проекта съдържа цялостен конструктивен чертеж, разработен въз основа на архитектурния проект и геоложки доклад (ако се налага такъв). Проекта включва- статически изчисления на сградата (съоръжението), план на фундаментите, кофражни планове и армировъчни планови (при монолитни стоманобетонови конструкции), монтажни планове (при сглобяеми конструктивни елементи), конструктивно-монтажни чертежи и детайли, спецификация на материалите, изделията и готовите стоманобетонови елементи. 

част “ЕЛЕКТРИЧЕСКА”
Съдържание: Проекта съдържа схеми и разположение на вътрешни електроинсталации, електрически, заземяване и мълниезащита, и се изработва въз основа на архитектурния проект. В проекта влизат също така- външно електроснабдяване в границите на имота и присъединяване на обекта в т.ч. захранване на парково осветление и градински съоръжения. Проекта се изготвя съгласно становище и предварителен договор със снабдяващото дружество. 

част “В и К”
Съдържание: Проекта съдържа схеми на вътрешни водопроводи и канализации, водомерни възли и канализационни шахти, и се изготвя въз основа на архитектурен проект. В проекта влизат също така- външни водопроводи и канализационни връзки в границите на имота, както и паркови инсталации, басейни и шадравани (ако има такива). Проекта се изготвя съгласно становище и предварителен договор със снабдяващото дружество. 

част “О и В”
Съдържание: Проекта съдържа схеми на вътрешни отоплителни инсталации, както и оценка на топлотехническата ефективност на сградата, и се изготвя въз основа на разработен архитектурен проект.

част “ГЕОДЕЗИЯ”
Съдържание: Проекта съдържа трассировъчен план и вертикална планировка в границите на имота, и се разработва въз основа на архитектурния проект. 

част “ПЛАН ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ”
Съдържание: Проекта съдържа особеностите на изпълняваните строително – монтажни работи (СМР), както и организацията и безопастността на строителният процес.

част “ГЕОЛОЖКИ ПРОУЧВАНИЯ”
Съдържание: Съдържа инженерно – геоложки доклад в границите на имота. Важно: тази проектна част не е задължителназа всеки обект, и се изготвя само при изискване от страна на конструктура, свързано с особеностите на терена или почвата, при изискване от страна на съответните нормативни документи, общинска администрация или по желание на клиента.

част “ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО”
Съдържание: Проекта съдържа схемите на озеленяване и залесяване на околното пространство, и се изготвя въз основа на разработен архитектурен проект. Важно: тази проектна част не е задължителна за всеки обект, и се изготвя само при изискване на съответните нормативни документи, общинска администрация или по желание на клиента. 

част “Енергийна ефективност”
Съдържание: Съдържа обяснителна част и изчислителна част. В изчислителната част влиза: определяне на показателите за разход на енергия, технически чертежи на архитектурно-строителни детайли и елементи с детайлно описание към всеки детайл на геометричните, топлофизичните и оптичните характеристики на продуктите, въз основа на които са разработени детайлите, приложения – технически спецификации и характеристики на вложените в строежа строителни и енергоефективни продукти.

Строителство

Kакво трябва да знаете в началото за строителството?
За начало на строежа, въз основа на издаденото разрешение за строеж, се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква – датата на заверка на заповедната книга. За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и нивото се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери. Документацията по проекта, заверена от съответната община (кметство) е обект на авторско право, като притежатели на правата са всички специалисти участвали в процеса на проектиране. Инвеститорът и/или строителят са задължени да изпълнят обекта във вид, какъвто е по проектни документи.

Етапи на строителството:
1. Одобрен проект – Когато проектната документация се одобри от община (кметство), то тя става основание за издаване на разрешение за строеж и за възлагане за изпълнение на строителството. Въз основа на одобрения проект се прави оферта от строителна фирма с точна стойност за сторителство. Често офертата за строителство се разбива на два етапа: Груб строеж (до Акт 14) и Довършителни работи (до Акт 16).
2. Разрешение за строеж – Може да бъде издадено едновременно с одобряването на проекта или след като вече е налице одобрен инвестиционен проект. Разрешение за строеж се издава от главния архитект на общината или района. Влиза в сила след изтичането на 14-дневен срок, ако няма обжалване от заинтересовани лица.
3. Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво – извършва се от специалист по част “Геодезия”.
4. Ниво изкоп – на този етап трябва да присъства специалиста по част “Геология”, за да одобри изкопа, при което се подписва в заповедната книга на обекта. След полагането на основите специалиста по част “Конструктивна” трябва да ги одобри и се подписва в заповедната книга.
5. Кота 0 – нивото на пода на първия надземен или приземен етаж. Заверена кота 0, означава, че са изградени основите и фундаментите на сградата.
6. 1-ва, 2-ра и т.н. плоча – преди полагането на бетон, армировката на всяка плоча трябва да бъде одобрена от специалиста по част “Конструктивна”.
7. Кота корниз (котата на стрехата) и Кота било (котата на най-високата точка на покрива) – покривната конструкция се одобрява от специалиста по част “Конструктивна”.
8. Акт 14 (завършен груб строеж) – акт за приемане на конструкцията. С него се установява дали конструкция е правилно изпълнена, съгласно изискванията и дали е в състояние да понесе последващите строително-монтажни работи (СМР).
9. Акт 15 (въвеждане в експлоатация) – констативен акт, който се подписва от инвеститора, изпълнителя и всички технически лица, упражнявали надзорна дейност или участвали в проектирането и изпълнението на строителството. С Акт 15 се установява дали строежът е годен за приемане и въвеждане в експлоатация.
10. 
Акт 16 (разрешение за ползване) – документ, който се подписва от инвеститора, изпълнителя /строител/ и приемателната комисия и с него сградата се въвежда в експлоатация. За да се приеме строежът, той трябва да отговаря на всички условия за безопасност, енергиина ефективност, защита от шум и опазване на околната среда и носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания. За да получат Акт 16 жилищните обекти, трябва да бъдат напълно изпълнени всички СМР на сградата и околния терен (фасада, общи части, инсталации, настилки около сградата и др.) и те трябва да съответстват на всички изисквания на ЗУТ. 

Срок на разрешението за строителството:
Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 
3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж (Акт 14), включително и покривът на сградите. Това се установява писмено от органа, който го е издал. Строежите, за които разрешението за строеж е загубило действието си, могат да бъдат осъществени след презаверяване на разрешението за строеж. Когато разрешението за строеж не бъде презаверено в едногодишен срок, одобреният проект губи правно действие. При презаверяване на разрешението за строеж се заплаща 50 на сто от предвидената такса по общия ред.

Градоустройствено проектиране

Какво е ПУП? При какви обстоятелства е нужно изработването му?

Подробният устройствен план (ПУП) се създава като приложение на общия градоустройствен план. В случай, че за населеното място няма общ устройствен план, се създава направо ПУП. Подробните устройствени планове могат да бъдат застроителни и регулационни (ПРЗ)Регулационни (ПР), План за застрояване (ПЗ), Работен устройствен план (РУП), Парцеларен план (ППЕТИ).
Планът се придружава от планове за вертикално планиране, планове-схеми за комуникационно-транспортната мрежа, за водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други, които се одобряват едновременно с подробния устройствен план като неразделна част от него.
Подробните планове определят в окончателна форма предвижданията и установяват необходимите мероприятия за архитектурно-градоустройствено изграждане, преустройство и развитие на населеното място и свързаната с него зона на влияние.

Кога се налага изработване или изменение на ПУП?
Ето някой от най-често срещаните случай:
 при урегулиране на поземлен имот с цел строителство;
 при промяна предназначение на земеделски земи;
 при изменение на съществуващ кадастрален план с цел корекция на непълноти (пример: липса на достъп до даден имот);
 при съдебна делба на урегулирани имоти.
Искане за изработване или промяна на действащ подробен устройтсвен план се подава до кмета на общината от собственика на имота или упълномощено лице/фирма/. 

Какви са необходимите документи за изработване на ПУП?
Необходими документи за допускане за изработване на ПУП:
 заявление по образец;
 документ за собственост и скица на имота;
 удостоверение за наследници при наследствени имоти;
 писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано ниско застрояване /чл.21 ал.4 от ЗУТ/;
 предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи /чл.17 ал.2 т.2 и 3 от ЗУТ/
 квитанция за платена такса;
 мотивирано предложение за изработване на ПУП, в което се описва какви са инвестиционните намерения на собственика.

Каква е процедурата за изработване на ПУП?
Кметът на общината в 14 до 30 дневен срок/зависи от отговорната община/ от постъпване на заявлението допуска или отказва изработване на проект на плана въз основа на становище на главния архитект. Проектите за изменения или изработване на ПУП се изработват от проектант/архитект, който е физическо лице с проектантска правоспособност, придобита съгласно Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране. След изготвяне на проектите за ПУП, възложителят или упълномощено от него лице подава заявление до кмета на общината за процедиране и одобряване. Към заявлението се прилагат следните документи:
 документ за собственост;
 проект за ПУП в 3 екземпляра – един оригинал и две копия в цифров модел в CAD формат на графичната част и 2 бр. дискети, придружен и с исканите съгласно мотивираното предписание специализирани схеми /Ел., ВиК и др./;
 становища за съгласуване на проекта от заинтересуваните централни и териториални администрации, а при необходимост и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества – водоснабдяване, канализация, електрификация и при нужда – за зелени системи, за геоложки проучвания, за топлоснабдяване, газоснабдяване, за далекосъобщения и други,
 становище от РИОСВ– при положение, че застрояването предвижда инвестиционни предложения за обекти, включени в приложение № 1 и № 2 към чл.81 ал.1 т.2 от ЗООС.
Изработения проект за ПУП се съобщава от звеното по Устройство на територията на заинтересуваните лица – съседите. В 14-дневен срок те могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация.
 В едномесечен срок след изтичане на срока за обжалване на проекта заедно с постъпилите възражения, предложения и искания се плана се приема от общински експертен съвет.Ако проектът за подробен устройствен план се върне за цялостно или частично преработване, предвидените по закона процедури се провеждат отново за частта от плана, която е преработена. По неприетите възражения, предложения и искания по плана физическите и юридически лица могат да получат информация от общинската администрация. Заповедите за одобряване на устройствените планове по този закон влизат в сила от датата на одобряването, когато не подлежат на обжалване; след изтичането на срока за обжалване, ако не са били обжалвани; от датата на потвърждаването им от компетентния съд, чието решение е окончателно.
В случай, че заповедта за одобряване на подробен устройствен план е обжалвана, тя влиза в сила по отношение на частта от плана, която е извън предмета на жалбите.
Копия от влезлите в сила изменения на подробни устройствени планове, с които се променят границите на поземлените имоти, се изпращат на Агенцията по кадастъра.
Когато подробният устройствен план е одобрен, собственикът/инвеститорът може да предприема действия за реализиране на строителство в имота.

Кога е необходимо архитектурно заснемане?

Подробно архитектурно заснемане се налага да бъде направено в следните случаи:
липсва техническа документация – прилага се към документацията за покупко-продажба, договор за отдаване под наем, проект за делба. В него се прави опис на помещенията, границите и квадратурите.
за екзекутиви –  много често по време на строителството се правят изменения от проектната разработка. За да се въведе сградата в експлоатация е нужно да се направи архитектурно заснемане на реално изпълнените строително монтажни работи и да се изготвят екзекутивни чертежи (екзекутивни книжа / екзекутиви).
интериорни проекти – архитектурното заснемане служи като основа, върху която архитект-дизайнерът прави своята проектна разработка, като определят точните размери на мебелите и интериорните елементи и изчисляват количествата на материалите.
при проект за преустройство и проект за промяна на предназначението – прилага към окончателния проект, за да се покаже обхвата на промените спрямо съществуващото положение. Много често проектите за преустройство и смяна на предназначението включват конструктивно становище и проект от инженер конструктор; проекти по част Електро, част ВиК и част ОВиК.
за стари сгради – за обекти, които са строени без строителни книжа, архитектурното заснемане, геодезическо заснемане и конструктивното становище, са част нужните документи за издаване на т.н. “Удостоверение за търпимост”.